Prevence

Povinnosti vůči hasičům

Povinnosti vůči hasičům
Jaké máte povinnosti vůči hasičům

Neznalost zákona neomlouvá. Jako občan máte vůči hasičům určité povinnosti. Proto vás s nimi seznamujeme.

Zákon o požární ochraně (133/1985 Sb.)

Dle tohoto zákona jste povinni:

 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany („PO“) na označených místech
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení („PBZ“) a věcné prostředky („VP“) PO v rozsahu stanoveném zákonem
 • zajistit přístup k PBZ a VP PO za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a VP v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce umožnit orgánům státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnou výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejm. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení
 • oznamovat bez odkladu každý požár (linka 150)
 • uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření
 • poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany („JPO“) na výzvu velitele zásahu („VZ“), velitele JPO nebo obce
 • na výzvu velitele zásahu, velitele JPO nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru

Co nesmíte:

 • vědomě bezdůvodně přivolat JPO nebo zneužít linku tísňového volání
 • provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, v rozporu s předpisy o požární bezpečnosti
 • omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku
 • poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů nebo jiných věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení
 • používat barevné označení vozidel, lodí nebo letadel JPO
 • provádět vypalování porostů
Zákon o IZS (239/2000 Sb.)

Z tohoto zákona pro vás plynou následující
povinnosti:

 • poskytnout na výzvu starosty obce nebo VZ osobní nebo věcnou pomoc strpět omezení vyplývající z opatření stanovených při mimořádné události („MU“) a
  omezení nařízená VZ při provádění záchranných a likvidačních prací („ZaLP“) pokud jste vlastníkem, uživatelem nebo správcem nemovitosti, jste, pokud je to nutné k provedení ZaLP, povinni strpět vstup osob, které tyto práce vykonávají, na váš pozemek nebo do objektu, strpět použití nezbytné techniky, provedení terénních úprav, budování ochranných staveb, vyklízení pozemku a odstranění staveb, jejich částí, zařízení a porostů
 • poskytnout VZ informace o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob, které provádějí zásah, nebo ostatního obyvatelstva
 • strpět umístění zařízení systému varování a informování (sirény apod.) na nemovitostech, které máte ve svém vlastnictví a umožnit k nim přístup HZS kraje nebo jím zmocněných osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-22-povinnosti-vuci-hasicum-pdf

https://www.google.com/search?q=povinnosti+v%C5%AF%C4%8Di+hasic%C5%AFm

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *