Povodně

Povodně
Druhy povodní

U nás se mohou vyskytnout tyto druhy povodní:

 • Jarní povodně – dochází k nim v důsledku tání sněhu v jarních měsících nebo v zimě při dílčích oblevách. Často bývají také doprovázeny dešťovými srážkami, což výrazně zhoršuje povodňovou situaci.
 • Letní povodně – tento typ povodní vzniká při déletrvajících intenzivních srážkách zejména v letních měsících.
 • Přívalové povodně („bleskové“) – vznikají rovněž v letních měsících, avšak na rozdíl od předchozích povodní jsou charakterizovány krátkodobými, velice intenzivními srážkami při bouřkách. Zpravidla bývá zasaženo malé území. Voda má obrovskou ničivou sílu a způsobuje značné škody na majetku.
 • Ledové povodně – vznikají v zimních měsících, kdy se v důsledku oteplení ledová vrstva na vodním toku naruší a jednotlivé kry se vrství, čímž dochází k přehrazení koryta.
 • Zvláštní povodně – vznik tohoto typu povodně je oproti výše uvedeným méně pravděpodobný, nicméně dopady by byly katastrofální. Zvláštní povodně vznikají poruchou vodního díla, nejhorší případ je úplné protržení hráze přehrady.
Stupně povodňové aktivity

Stupně povodňové aktivity udávají míru povodňového nebezpečí, tzn., jak vysoko dosahuje hladina vody. Jak vyplývá z dále uvedené tabulky, nejhorší je stupeň č. 3, kdy už voda ohrožuje obydlí a je zpravidla nezbytné provést evakuaci.

Příprava na povodně

Hrozí-li bezprostřední nebezpečí povodně:

 • uzavřete všechna okna a dveře a co nejlépe utěsněte všechny otvory, kterými by se mohla dovnitř dostat voda,
 • přestěhujte cenný majetek do vyšších podlaží,
 • skladujete-li v domě nějaké nebezpečné látky (vč. přípravků na úklid domu), odstraňte je z ohroženého prostoru,
 • před vchodové dveře, garážová vrata a další vstupy je vhodné umístit pytle s pískem,
 • v okolí budovy odstraňte nebo řádně zajistěte snadno odplavitelné předměty,
 • vozidlo přeparkujte na bezpečné místo a zanechte za oknem vozu telefonní kontakt. Dbejte na to, aby zaparkované vozidlo nepřekáželo zasahujícím složkám!

Hospodářská zvířata, jejichž chov se nachází v oblasti ohrožené povodní, je nutné vyvést mimo rozliv povodně. Pokud vlastník zvířat není schopen je včas evakuovat, doporučuje se vypustit zvířata z chovatelských objektů, aby sama mohla uniknout před povodní. Zvířata je vhodné označit. Připravte evakuační zavazadlo pro všechny členy rodiny a sledujte zprávy ve sdělovacích prostředcích. Před opuštěním domova uzavřete přívod vody, plynu a elektrické energie a uhaste otevřený oheň v topidlech. Při evakuaci se vždy řiďte pokyny odpovědných orgánů.

Opuštění domova

Pokud je v místě vašeho bydliště evakuace nařízena, dozvíte se o ní zpravidla z obecního rozhlasu, hromadných sdělovacích prostředků nebo formou přímého informování obyvatel např. megafony policie nebo hasičů. V takovém případě je bezpodmínečně nutné uposlechnout výzvy k opuštění domova podle instrukcí orgánů provádějících evakuaci.

Pomoc při povodních

Pokud sami nejste povodní ohroženi a chcete pomoci ostatním, máte možnost – osobní, věcné nebo finanční pomoci. Osobní pomoc (např. při plnění pytlů s pískem, poskytnutí dopravních a jiných prostředků) je vhodné nabídnout postiženým obcím. Věcnou a finanční pomoc při povodních často organizují nestátní neziskové organizace, které k tomu zřizují speciální bankovní účty.

Návrat domů a úklid po povodních

Vrátit se do svého domu po skončení povodně je možné až v okamžiku, kdy je rozhodnuto o ukončení evakuace a postižená oblast je bezpečná. Nepokoušejte se do evakuované oblasti před ukončením evakuace dostat! To, že je oblast po povodni bezpečná, nemusí znamenat, že je bezpečný i váš dům. Prvořadým krokem je zajištění statického posudku, zda nejsou poškozeny nosné prvky budovy a je bezpečné se uvnitř pohybovat. Pokud váš dům
není obyvatelný, obraťte se na svůj obecní úřad s požadavkem na zajištění náhradního ubytování.

Další kroky

 • Vyčerpat vodu ze suterénních prostor,
 • úklid objektu od bahna a dalších naplavenin (vč. likvidace všech zasažených potravin a plodin ze zahrady),
 • zasažené předměty, které se budou dále používat, je nutné důkladně vydezinfikovat.
 • Pokud se objeví plíseň na zdech objektu, je nutné objekt začít vysoušet (větrání, vysoušeče). S vysoušením je třeba začít od suterénu!
 • Vše si nezapomeňte, nejen pro potřeby pojišťoven, dokumentovat!
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-25-povodne-pdf

https://www.google.com/search?q=stupne+povodnove+aktivity

https://www.google.com/search?q=povodn%C4%9B+hodon%C3%ADn

https://www.google.com/search?q=povodn%C4%9B

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *