Předcházení požárům

Předcházení požárům

Každý je povinen podle zákona o požární ochraně počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejm. při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. V domácnostech dochází velmi často k požáru v důsledku lidské nedbalosti, porušováním požárně bezpečnostních předpisů a nesprávnou manipulací s otevřeným ohněm.

Zásady bezpečného vaření
 • při vaření nikdy nenechávejte zapnutý sporák bez dozoru
 • neskladujte a nesušte v bezprostřední blízkosti sporáku utěrky, chňapky a další hořlavé materiály
 • nevařte ve volném oděvu široké rukávy mohou snadno vzplanout

Vznícený olej na pánvi a jiné hořlavé kapaliny nikdy nehaste vodou! Pokud se vám na pánvi vznítí potraviny, vypněte sporák, zakryjte pánev pokličkou a překryjte ještě navlhčenou utěrkou. S horkou pánví nemanipulujte. http://www.hasicihodonin.cz/haseni-rozpaleneho-oleje-vodou/.

Zásady při kouření
 • nekuřte v blízkosti hořlavých materiálů
 • nikdy neodhazujte hořící nedopalky do odpadkového koše
 • neodkládejte hořící cigarety na hořlavé materiály
 • nekuřte v situaci, kdy vám hrozí usnutí
Zásady při používání svíček
 • svíčky umisťujte na stabilní nehořlavé podložky, které brání přímému kontaktu svíčky s podkladem (např. chvojím v adventním věnci, ubrusem apod.)
 • svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, v žádném případě je nedávejte k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti textilií, nenechávejte je na poličce ani na skříni,
 • zapálené svíčky nenechávejte během jejich hoření bez dozoru
 • nedovolte dětem jakkoli manipulovat se zapálenou svíčkou
 • svíčky zhasněte vždy, když opouštíte domov nebo jdete spát
Zásady bezpečného používání elektrických přístrojů
 • elektrické spotřebiče kupujte výhradně u specializovaných prodejců a vyhněte se zboží pochybného původu bez záručního listu a označení „CE“
 • před prvním použitím elektrického přístroje si pečlivě přečtěte návod k obsluze, při následném užívání přístroje dy postupujte přesně podle něj
 • spotřebiče používejte pouze k těm účelům, pro které jsou určeny a způsobem uvedeným v jejich návodu
 • spotřebiče nenechávejte při provozu bez dohledu (to platí zvláště pro ty, které je nutné po ukončení provozu vypnout)
 • dbejte na to, aby elektrické spotřebiče nepřišly do styku s vlhkostí a vodou, zejm. v místech napojení do sítě
 • pravidelně čistěte povrch i vnitřek přístrojů od prachu a dalších nečistot
 • při užívání přístroje průběžně kontrolujte jeho stav (např. jestli není prodřený elektrický kabel, nepřepalují se součástky apod.); pokud by se vám něco nezdálo v pořádku, neprodleně nechte přístroj zkontrolovat odborným servisem
 • zajistěte pravidelné kontroly a revize přístrojů, u kterých to vyžaduje návod k obsluze
 • mimořádné i běžné opravy a údržbu elektroinstalace a spotřebičů svěřte jen odborné firmě; doporučujeme nechat si zkontrolovat elektrorozvody alespoň v rozmezí 3-5 let
 • při bouřce a dlouhodobé nepřítomnosti v bytě odpojte spotřebiče vytažením přívodní šňůry ze zásuvky; přístroje s režimem vypínání „standby“ (svítící dioda) doporučujeme vždy vypínat i tlačítkovým vypínačem na přístroji
 • nepřetěžujte elektrické zásuvky (několik zapojených přístrojů přes rozdvojku může přetížit zásuvku a způsobit zkrat nebo i požár)
 • zabezpečte spotřebiče a elektroinstalace před lidmi se sníženou schopností rozeznat nebezpečí (dětmi, mentálně postiženými apod.), například zaslepením zásuvek či uzamčením vypínačů
V případě vzniku požáru elektrického spotřebiče jej nikdy nehaste vodou!
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-06-predchazeni-pozarum-pdf

https://www.google.com/search?q=p%C5%99edch%C3%A1zen%C3%AD+pozarum

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *