Historie

Malý náhled do historie hasičů v Hodoníně

V Hodoníně existoval tělocvičný spolek Turnverein, krátce Turneři. Češi tu byli s Němci pohromadě a smíšený výbor spravoval jejich záležitosti.

V roce 1868 vypukl veliký požár, jemuž za oběť padlo 58 domů se vším příslušenstvím, včetně hospodářských budov, zařízení a dobytka.
Tato otřesná katastrofa vyvolala akci Turnerů, kteří na úterý 15. prosince 1868 svolali první schůzi občanů za účelem zřízení hasičského spolku. (Na níž byly přijaty spolkové stanovy, které byly v květnu 1869 c. k. mor. místodržitelstvím schváleny.) Tam byl ustanoven požární sbor, jehož jádrem se stali Turneři, kteří změnili jméno spolku na ,,Freiwillige Turnerfeurwehr“ a do programu mu dali mimo tělocvik a výcvik i činnost požárnickou.
Hned nato na následující valné hromadě, konané ve středu 12. Května 1869 byl v Hodoníně založen hasičský sbor.
Je pozoruhodné a je to ctí pro ty, kteří tehdy v našem městě žili, že už v roce 1868, tehdy už za 4 roky po prvním sboru v naší vlasti, založili sbor v Hodoníně. ( první vznikl ve Velvarech v roce 1864)
Příští rok to bude 140 let činnosti čisté humanity, konané stovkami prostých, dnes už neznámých lidí, kterým jen a jen pravdu lidské srdce přikazovalo, přinášet ty největší oběti, ano, často i životy pro spoluobčany.
Pro spoluobčany, pro všechny bez rozdílu, bez ohledu na společenské postavení, národnost nebo náboženství.
,, Bohu ke cti, bližnímu k ochraně.“ Heslo, kterým čest za oběti tolikrát přinášené, pro sebe odmítají, odkazujíce ji Bohu, heslo, kterým si přikazují program:,,bližnímu k ochraně“. A tento program doplňují u vědomí závažnosti i nebezpečí, kde jednotlivec může být silným jen silou ostatních, heslem, vlastně zákonem platícím neúprosně pro každého člena: ,,Jeden za všechny všichni za jednoho“.
Beru do rukou ,,Služební řád“ naší jednotky z roku 1898, kde čtu (řád je psán dvojjazyčně) slib, který musel nově přijatý člen v přítomnosti ostatních složit: ,,Já skládám na mé čestné slovo v ruce náčelníka věrný slib, že plnění mých povinností co hasič neopomenu, nevyhnutelnou poslušnost vůči mým představeným zachovám a chci se vždy počestně, jak ve službě, tak i mimo službu chovati a tak ustanovením služebního řádu dobrovolného hasičského sboru v Hodoníně v každém ohledu za dost učiniti“.
Odpusťme tomuto slibu násilnou a kostrbatou češtinu, zamysleme se nad jeho náplní. Tento slib skládal každý dobrovolně, sliboval poslušnost, práci, bezvýhradnou obětavost, omezoval svoji osobní svobodu. Dobrovolně a zadarmo! V tom slibu už vidíte tu sílu, ten zápal pro dobrou věc u každého jednotlivce a rozumíte té síle fyzické i morální celé organizace, která byla a je doposud složena jen a jen z takových lidí.
Do roku 1970 hasičský sbor sídlil v budově dnešní Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové školy Hodonín. V té době již byly i hasiči tzv. placení. A právě vůbec první placený hasič byl pan Jan Prčík.
Při každém požárním poplachu houkala v Hodoníně siréna právě pro dobrovolníky, kteří posilovali pouhé 3 placené hasiče na směnu, kteří sloužili 24 hodinové služby, pak jim následovalo 2 dny volna.
V roce 1969 byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice v Bažantnici, byla dokončena o rok později v hodnotě díla cca 6 mil. Kčs Požární sbor tím důstojně oslavil 100 výročí svého založení.
A jak je to dnes? Stále sídlíme jako jednotka hasičů města Hodonína u našich kolegů hasičů z povolání v Hodoníně na ulici bří. Čapků 3 a společně bojujeme nejen s požáry, ale i nástrahami běžného života.