Prevence

Únik nebezpečné látky z objektu

Únik nebezpečné látky z objektu
Objekty nakládající s nebezpečnými chemickými látkami

Havárie s následným únikem nebezpečných chemických látek mohou vznikat buď vlivem člověka (tj. havárie způsobené přímo ve výrobě, při přepravě, skladování) nebo i působením přírodních vlivů (tj. povodní, silného větru a sesuvu půdy). K úniku nebezpečných látek tak může dojít prakticky všude. Potenciálně nebezpečné jsou tedy nejen průmyslové výroby a sklady chemikálií, ale i vodárny, koupaliště, nemocnice, benzínové stanice, zařízení pro zpracování masa, mlékárny atd. Únik nelze vyloučit ani z potrubí a ze skládek. Objekty, kde se nakládá s nebezpečnými chemickými látkami, představují v případě havárie velké riziko pro okolí. Doporučujeme lidem, žijícím v blízkosti těchto objektů, poučit se o tom, co mají dělat v případě vzniku závažné havárie (podle druhu nebezpečné látky v objektu). Nevíte-li, jestli se v blízkosti vašeho bydliště takový objekt nachází, informujte se na vašem obecním / městském úřadě.

Na území Jihomoravského kraje se nachází několik významných objektů nakládajících s chemickými látkami. Pokud vás zajímá, které to jsou a jestli se nachází v blízkosti vašeho podívejte se zde: http://www.hasicihodonin.cz/prehled-moznych-zdroju-mimoradnych-udalosti-na-uzemi-orp-hodonin/

Nejčastěji se vyskytující látky na území JMK

Nejvýznamnějšími nebezpečnými chemickými látkami z hlediska jejich četnosti na území Jihomoravského kraje jsou (kromě benzínu, nafty a LPG na čerpacích stanicích) jednoznačně chlor a čpavek. Vyskytují se ve všech větších městech.

Čpavek (amoniak)

Je dráždivá a žíravá látka. Na jeho únik vás upozorní jeho typický štiplavý zápach. Velmi silně dráždí oči, sliznice, dýchací cesty, plíce a kůži. Vysoká koncentrace může způsobit otok plic a zástavu dechu.

Použití čpavku: Čpavek se používá mj. jako chladící médium na starších typech zimních stadionů, dále v mrazírnách a v potravinářském průmyslu.

Chlor

je intenzivně dráždivá látka žlutozelené barvy s typickým ostře štiplavým zápachem. Působí dusivě. Dráždí zejména dýchací cesty (způsobuje dráždivý kašel), oči a kůži. Vyšší koncentrace může způsobit otok nebo zánět plic.

Použití chloru: Chlor se používá mj. jako desinfekce k úpravě vody. Setkat se s ním můžete na koupalištích, plaveckých bazénech, aquaparcích, v úpravnách vody apod.

První pomoc při zasažení čpavkem nebo chlórem
 • postiženého dopravte na čistý vzduch,
 • zasažené oči vymyjte proudem vlažné vody,
 • odstraňte potřísněný oděv,
 • zasažené místo důkladně omývejte vodou,
 • udržujte postiženého v klidu a teple,
 • při potížích volejte tísňovou linku 155.
Jak se zachovat nacházíte-li se

v objektu, ve kterém došlo k nehodě:

 • chraňte si dýchací cesty, přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, tričko apod. (pokud máte možnost, navlhčete látku ve vodě),
 • zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

venku:

 • pokuste se ukrýt v nejbližší budově ve vyšších patrech (většina nebezpečných látek se drží při zemi) na straně odvrácené od místa úniku nebezpečné látky,
 • není-li poblíž žádný úkryt, co nejrychleji ohrožené místo opusťte.

doma / v práci / ve škole:

 • neopouštějte budovu,
 • snažte se dostat do vyšších pater budovy, do místností odvrácených od místa havárie,
 • poslouchejte pokyny záchranářů / zaměstnavatele / učitele.

v automobilu:

 • vypněte větrání a klimatizaci, zavřete okna a odjeďte z místa nebezpečí,
 • snažte se informovat o hrozícím nebezpečí náhodné chodce a lidi v protijedoucích vozidlech.

Nezapomeňte si zapnout rozhlasový přijímač nebo televizi, kde budou poskytnuty další informace včetně pokynů, jak se v dané situaci máte chovat!

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-19-unik-nebezpecne-latky-z-objektu-pdf

https://www.google.com/search?q=unik+nebezpecn%C3%BDch+latek+z+objektu

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *