Požární dozory

Požární dozory

Požární dozor resp. preventivní požární hlídka na kulturních, společenských, sportovních a dalších akcích je stále opomíjená a přehlížená povinnost všech provozovatelů či pořadatelů těchto podniků. Přitom nezřízení požární hlídky může přijít velmi draho. Hrozí pokuta až 500 000 kč. Je potřeba si uvědomit, že každý pořadatel jakékoliv této akce nebo provozovatel objektu má i trestně právní odpovědnost a trestní zákoník definuje i trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti.

Preventivní požární hlídka, kdy ji musím mít?
  1. akce ve stavbách s prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2 (kina, divadla, diskotéky, přednášky a pod.) dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci §17 odst. 7.
  2. akce na venkovním prostoru s předpokládanou účastí 500 a více osob ( koncerty, festivaly, sportovní akce) dle Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 21. 2. 2013
  3. akce na veřejném prostranství i mimo něj pod širým nebem s předpokládanou účastí 1000 a více osob ( trhy, průvody) dle Nařízení Jihomoravského kraje ze dne 21. 2. 2013
  4. tam, kde pracují současně 3 zaměstnanci při činnostech se zvýšeným či vysokým požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb. Zákon české národní rady o požární ochraně §13 odst. 1 písm. a.
Kde to zjistím, že splňuji podmínku č. 4?

Každý provozovatel takového objektu musí mít doklad o začlenění do kategorie provozovaných činností, v dokumentaci požární ochrany.
Z dokladu je zřejmé do které kategorie je vaše činnost zařazena.

Co je úkolem preventivní požární hlídky?

Úkolem  preventivní požární hlídky je dohlížet na dodržování předpisů o požární ochraně a v případě vzniku požáru provést nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolat jednotku požární ochrany a zúčastnit se likvidace požáru, jak je jí uloženo v §13 zákona č. 133/1985 Sb. Zákon české národní rady o požární ochraně v odst. 2.

Kdo může vykonávat funkci preventivní požární hlídky?

Pouze zaměstnanci a osoby pověřené činností preventivní požární hlídky, odborně proškolené vždy před zahájením činnosti a dále pak 1 krát za rok. Rozsah a obsah školení a odborné přípravy musí odpovídat vykonávaným činnostem a je nedílnou součástí požární dokumentace.

Kolik členů musí mít preventivní požární hlídka?

Doporučený počet členů preventivní požární hlídky je minimálně 1 + 1 (velitel a člen). Standardní počet členů jedné hlídky je 1+2.  Počet členů lze upravit pokyny pro činnost preventivní požární hlídky, které jsou součástí požárního řádu, popř. přizpůsobit počtem osob na konané akci.

Jak poznám člena preventivní požární hlídky?

Členy preventivní požární hlídky na těchto akcích lze rozlišit běžně používanou rukávovou páskou barvy červené s bílým textem POŽÁRNÍ HLÍDKA, reflexní vestou s nápisem, či jiným, viditelným a jednoznačně identifikovatelným způsobem příslušnosti k preventivní požární hlídce.