Prevence

Únik zemního plynu

Únik zemního plynu

Zemní plyn je vysoce výhřevný, hořlavý, přírodní plyn. Ve své ryzí podobě je bez barvy a zápachu. Jeho charakteristickým znakem je vysoký obsah metanu. Při jeho spalování se na rozdíl od jiných fosilních paliv uvolňuje do vzduchu mnohem méně škodlivin. Patří do skupiny topných plynů, využívá se k vytápění, vaření a ohřevu vody, v elektrárnách, teplárnách, v kogeneračních jednotkách a v dopravě (jako pohon motorových vozidel). Může se vyskytovat ve dvou formách CNG (stlačený zemní plyn) a LNG (zkapalněný zemní plyn).

Zemní plyn je bez zápachu, proto se tzv. odorizuje, tj. přidávají se do něj páchnoucí plyny (např. ethylmerkaptan), aby bylo možno čichem zjistit jeho přítomnost ve vzduchu. Zemní plyn sice neobsahuje jedovaté složky, ale při jeho nedokonalém spalování vzniká vysoce toxický oxid uhelnatý!

Pokud zemní plyn unikne do ovzduší, může vytvořit se vzduchem výbušnou směs, která se snadno vznítí a zapříčiní požár:

 • při iniciaci ohněm (hořící zápalkou či svíčkou),
 • elektrickou jiskrou (vypínačem elektrického osvětlení),
 • od silně rozpálených ploch,
 • při použití telefonu nebo domovního zvonku.
Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu
 • neprodleně zhasněte všechny plameny (sporák, svíčky, aromalampy apod.),
 • otevřete všechna okna a dveře,
 • ihned uzavřete všechny uzávěry plynu, popřípadě hlavní uzávěr plynu (HUP),
 • nepoužívejte otevřený oheň, nezapalujte zápalky nebo zapalovač, nekuřte,
 • nepoužívejte a nemanipulujte s elektrickými spotřebiči,
 • nepoužívejte zvonky u dveří, telefony, výtahy,
 • varujte všechny ostatní obyvatele ohroženého místa, kde došlo k úniku plynu,
 • informujte pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu telefonem, který se nachází mimo dům či místo úniku zemního plynu,
 • místo úniku zemního plynu je nutné zpřístupnit pracovníkům pohotovostní a poruchové služby dodavatele zemního plynu, kteří si v případě potřeby přivolají na pomoc příslušníky policie a hasičů.
Údržba a používání plynových spotřebičů
 • dbejte na to, aby plynová zařízení byla řádně kontrolována a udržována podle návodů jejich výrobců a dodavatelů,
 • prostor, ve kterém je plynový spotřebič používán, je vždy nutno řádně větrat,
 • plynový spotřebič používejte výhradně k tomu účelu, k němuž je určen; je velmi nebezpečné používat například plynový sporák nebo plynovou pečící troubu k ohřevu místnosti,
 • je nutno dbát na to, aby práce spojené s údržbou a opravami plynových zařízení prováděly pouze odborné firmy.

Telefonní číslo na pohotovostní a poruchovou službu dodavatele zemního plynu je 1239. Obsluha této linky je zajišťována nepřetržitě. Linka je účtována jako místní hovor.

První pomoc při vdechnutí jedovaté látky

První pomoc při vdechnutí jedovaté látky je dostat postiženého co nejdříve ze zamořeného prostředí a zajistit mu tak přísun dostatečného
množství čerstvého vzduchu. Tím se přeruší vstřebávání a škodlivé působení toxické látky na organismus. Pozor na vlastní bezpečnost! Před vstupem do zamořených prostor zvažte použití ochranných pomůcek. Při nadýchání škodlivých látek volejte 155. 

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-17-unik-zemniho-plynu-pdf

https://www.google.com/search?q=%C3%BAnik+zemniho+plynu+v+domacnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *