Prevence

Evakuace

Evakuace
Co je evakuace

Pojmem evakuace rozumíme přemístění osob, zvířat, příp. majetku z objektu nebo oblastí, kde hrozí nebezpečí do bezpečného místa.

Kdo je povinen se evakuaci podrobit

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

DRUHY EVAKUACE 
 • Evakuace objektová
 • Evakuace plošná
 • Evakuace krátkodobá
 • Evakuace dlouhodobá
 • Evakuace přímá
 • Evakuace s ukrytím
 • Evakuace samovolná, kdy proces evakuace není řízen a obyvatelstvo v potřebě úniku před nebezpečím jedná podle vlastního uvážení.
 • Evakuace řízená, kdy proces evakuace je řízen příslušnými orgány od jejího vyhlášení. Evakuované osoby se přemísťují po předem stanovených trasách organizovaně pěšky, s využitím vlastních dopravních prostředků nebo s využitím zajištěných prostředků hromadné přepravy.
Jak se dozvíte o připravované evakuaci

Hrozí-li nebezpečí z prodlení – např. hrozba výbuchu, úniku nebezpečné látky, destrukce objektu, přívalová vlna při zvláštní povodni – dozvíte se o evakuaci např. z místního rozhlasu, z výstražného rozhlasového zařízení jednotky sboru dobrovolných hasičů, megafonů policie / obecní policie, od zaměstnavatele či správce objektu. Nehrozí-li nebezpečí z prodlení – např. přirozená povodeň, dlouhodobý kolaps dodávek energií – kromě výše uvedených způsobů se dozvíte také z médií, zejm. z České televize a Českého rozhlasu.

Kdo může o evakuaci rozhodnout
 • velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací),
 • zaměstnavatel v rámci své působnosti,
 • starosta obce (v rámci území obce),
 • starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního obvodu, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více obcí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací,
 • hejtman kraje (je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více správních obvodů obcí s rozšířenou působností), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací.
Zásahy evakuace domácnosti krátkodobá 

V případě, kdy lze předpokládat, že evakuace bude trvat jen několik hodin, postupujte takto:

 1. vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, které máte v provozu,
 2. elektrické spotřebiče odpojte ze zásuvky (mimo ledničky a mrazáku),
 3. uhaste otevřený oheň (krb, kamna, svíčky),
 4. vypněte topení (plynový kotel),
 5. zhasněte před odchodem všechna světla,
 6. uzavřete všechna okna,
 7. uzamkněte byt,
 8. ověřte, zda i sousedé / ostatní lidé v budově vědí o evakuaci,
 9. opusťte budovu podle únikového značení nebo podle pokynů toho, kdo evakuaci řídí.
Zásahy evakuace domácnosti dlouhodobá

Lze-li očekávat pobyt delší než jeden den mimo domov, je třeba si sbalit evakuační zavazadlo http://www.hasicihodonin.cz/evakuacni-zavazadlo/. Pokud máte sbaleno evakuační zavazadlo a byl dán pokyn k opuštění domácnosti, postupujte stejně jako u krátkodobé evakuace. Mimo to ale při dlouhodobé evakuaci také vypněte i hlavní uzávěr plynu a vody (v případě povodně i elektřiny) a na vchodové dveře bytu nebo domu umístěte zprávu o tom, kdo, kdy a kam se evakuoval a kontakt, na kterém budete k zastižení. Toto platí zejména pro případ, kdy hodláte pobývat mimo oficiální místa, určená k nouzovému ubytování evakuovaných (např. na své chatě, u příbuzných). Nemějte obavy o svůj majetek ponechaný doma, evakuovaná oblast bude hlídána policií.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-13-evakuace-pdf

https://www.google.com/search?q=evakuace+obyvatelstva

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *