Prevence

Nebezpečné látky v domácnosti

Nebezpečné látky v domácnosti
Nejčastější nebezpečné látky v domácnostech

Nejčastěji obsažené nebezpečné látky v přípravcích, se kterými je možné se běžně v domácnosti setkat, jsou:

  • chlornan sodný – žíravina nebezpečná pro životní prostředí, využívaná k dezinfekci a čištění odpadů (např. Savo)
  • kyselina chlorovodíková – žíravá látka, může způsobit vážné poleptání, přísada čističů WC (např. Domestos),
  • hydroxid sodný – silná žíravina, využívá se jako čistič sifonů a součást čisticích prostředků pro WC, kanalizaci apod. (např. Krtek)
  • kyselina octová – její 4% až 8% roztok je používán jako kuchyňský ocet; i v této nízké koncentraci může po vniknutí do oka způsobit jeho trvalé poškození
  • peroxid vodíku – žíravá látka sloužící k dezinfekci.

Další velmi nebezpečnou skupinou jsou látky hořlavé, tj. ethanol, aceton, toluen, benzín, barvy, laky, ředidla a dále propan-butan, který je hojně využívaný jako palivo do grilů, teplometů apod.

Bezpečnostní zásady při používání chemických přípravků
  • skladujte prostředky mimo dosah dětí a domácích zvířat,
  • uchovávejte přípravky pouze v originálních obalech, nikoliv v obalech od jiných přípravků, potravin nebo nápojů, aby nedošlo k záměně,
  • neskladujte chemické prostředky na jednom místě společně s potravinami,
  • dodržujte návody k použití, používejte předepsané ochranné pomůcky a nakupujte přípravky s ochranným uzávěrem,
  • použité obaly likvidujte podle návodu výrobce.
Klasifikace a značení nebezpečných chemických látek

Bezpečnostní klasifikace – je zařazení nebezpečné chemické látky nebo přípravku obsahujícího chemickou látku do skupin podle toho, jaká rizika jsou s touto látkou spojena. Existuje celá řada skupin, do kterých lze látky zařazovat – jedna látka může být zařazena i ve více skupinách.

Piktogramy nebezpečných chemických látek

Velmi důležité bezpečnostní informace jsou uvedeny na nálepkách obalů chemických látek v podobě tzv. piktogramů. Piktogramy poskytují rychlé informace o tom, je-li daná látka hořlavina, výbušnina, oxidační činidlo, jed, zdraví škodlivá látka, žíravina, dráždivá látka nebo látka nebezpečná pro životní prostředí – jedna látka může být zařazena i ve více skupinách. Výstražné symboly nebezpečnosti mají tvar červeně orámovaného čtverce postaveného na vrchol s černým znakem na bílém podkladu – příklady značení viz obrázek.

Věty rizik (věty H) a preventivní prohlášení (věty P)

Výstražné věty jsou první informací o tom, v čem je daná chemická látka nebezpečná a jak se s ní má bezpečně zacházet. Standardní věty o nebezpečnosti VĚTY H (dříve věty R): popisují povahu nebezpečnosti dané látky nebo směsi, případně i včetně stupně nebezpečnosti.

Příklady vět H:
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H240 Zahřívání může způsobit výbuch.

Pokyny pro bezpečné zacházení VĚTY P (dříve věty S): jsou standardní pokyny a doporučení pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.

Příklady vět P:
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-15-nebezpecne-latky-v-domacnosti-pdf

https://www.google.com/search?q=piktogramy+nebezpe%C4%8Dn%C3%BDch+l%C3%A1tek

https://www.google.com/search?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%A9+latky+v+domacnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *