Prevence

Únikové cesty

Únikové cesty
Co to jsou únikové cesty

Únikové cesty jsou komunikace, které umožňují bezpečnou evakuaci osob z budovy nebo z její části ohrožené požárem (nebo jinou
mimořádnou událostí) do bezpečí. Mezi únikové cesty patří kromě chodeb a schodišť i eskalátory, výtahy apod. Existují dva základní druhy – nechráněná a chráněná úniková cesta.

Nechráněná úniková cesta

Nechráněná úniková cesta je každý trvale volný komunikační prostor směřující k východu na volné prostranství nebo do chráněné únikové cesty. Nechráněné únikové cesty nemusí být od ostatních prostor v objektu odděleny stavebními konstrukcemi.

Chráněná úniková cesta

Chráněná úniková cesta je trvale volný komunikační prostor vedoucí k východu na volné prostranství a tvořící samostatný požární úsek chráněný proti požáru požárně dělícími konstrukcemi. Za chráněnou únikovou cestu považujeme také komunikace (pavlače, schodiště), pokud jsou od vnitřních prostorů protipožárně odděleny obvodovými stěnami z nehořlavých hmot.

Jak má vypadat úniková cesta

Na únikové cestě musí být zřetelně označeny únikové východy, evakuační výtahy a směry úniku osob, (toto označení nemusí být provedeno v objektech s východy do volného prostoru, které jsou zřetelně viditelné a dostupné z každého místa). Bezpečnostní značení se umísťuje především tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací a při jakékoli změně výškové úrovně. Dveře na únikových cestách musí být opatřeny odblokovacím zámkem.

Únikové cesty musí mít zajištěno dostatečné osvětlení. Chráněné únikové cesty, částečně chráněné únikové cesty (pokud nahrazují
chráněnou únikovou cestu), cesty sloužící k evakuaci osob se sníženou schopností pohybu a orientace a osob neschopných samostatného pohybu musí být vybaveny nouzovým osvětlením.

Komunikační prostory (chodby, schodiště apod.), které jsou součástí únikových cest, musí být trvale volně průchodné tak, aby nebyla omezena nebo ohrožena evakuace nebo záchranné práce. Nejmenší šířka nechráněné únikové cesty je 550 mm a nejmenší šířka chráněné a částečně chráněné únikové cesty je 825 mm se šířkou dveří alespoň 800 mm. Chráněné únikové cesty a všechny jejich součásti (chodby, schodiště apod.) nesmí být využívány způsobem zvyšujícím požární riziko (např. zastavěny hořlavým materiálem – botníky, křesla).

Evakuační výtah

V rámci únikových cest rozlišujeme i tzv. evakuační výtahy. Ty musí být patřičně označeny. V případě evakuace nikdy nenastupujte do výtahu, který tak není označen! Záchranné složky při příjezdu do např. hořícího domu velmi často vypínají elektrický proud. V případě použití „neevakuačního“ výtahu hrozí
velké riziko uvíznutí v něm a ohrožení života. Funkce evakuačního výtahu je proto zajištěna dodávkou elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů.

Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-21-unikove-cesty-pdf

https://www.google.com/search?q=%C3%BAnikov%C3%A9+cesty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *