Prevence

Vytápění

Vytápění

Jednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu spotřebičů paliv (topidel) nebývají
často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána údržba topidla a spalinové cesty (komínu a kouřovodu).

Mezi nejčastější závady patří:
 • nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu
 • neomítnutý komín, spáry v komíně
 • nesprávně provedený prostup kouřovodu
 • hořlavou stěnou nebo stropem
 • nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla
Jak správně vytápět
 • v žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci
 • při údržbě topidel se vždy řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku
 • k topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří (např. biologický či jiný odpad)
 • jakékoliv hořlavé látky a předměty, které se mohou vznítit, skladujte co nejdále od topidel
 • neodkládejte na topné či ohřevné plochy jakékoliv hořlavé předměty, zejména barvy nebo laky
 • dodržujte zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin; pokud není možné bezpečný odstup dodržet, musíte zajistit alespoň kvalitní tepelnou izolaci
Topidla na pevná paliva
 • topné těleso na pevná paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem (znemožní vznícení podlahy a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty)
 • nespalujte vlhké dřevo; komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje riziko požáru, klesá výhřevnost, odpařená voda negativně působí na tepelnou techniku a proces spalování
 • k zapalování nikdy nepoužívejte vysoce hořlavé kapaliny (např. benzín); hrozí vznícení hořlavých par a vážné zranění
 • žhavý popel nechte zcela vychladnout a pak uložte do nehořlavých nádob, které jsou neporušené, uzavíratelné a umístěné v bezpečné vzdálenosti od hořlavých látek a stavebních konstrukcí z hořlavých hmot
 • vyvarujte se ukládání žhavého popela do plastových popelnic, které se mohou vznítit
Revize spalinové cesty

Revizi spalinové cesty provádí revizní technik spalinových cest. Revizi spalinové cesty je nutné provést:

 • před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
 • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty
 • před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, provedení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cest
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty
Čištěný a kontrola spalinové cesty

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík).

Výkon připojeného spotřebiče paliv do 50 KW včetně

Kontrola spalinové cesty se provádí u všech spotřebičů na níže uvedené druhy paliva 1 x za rok. Čištění spalinové cesty viz.

Druh palivaCeloroční provozSezonní provoz
Pevné3x za rok2x za rok
Kapalné2x za rok1x za rok
Plynné1x za rok1x za rok

pozn.: sezónním provozem se rozumí provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

Výkon připojeného spotřebiče paliv nad 50 KW

Čištění a kontrola spalinové cesty se provádí u spotřebičů na pevná paliva 2 x za rok, u spotřebičů na kapalná a plynná paliva 1 x za rok.
Podrobnosti k čištění, kontrole a revizi spalinové cesty jsou uvedeny ve vyhlášce číslo 34/2016 Sb.

Doplňující pravidla k tabulce:
 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvločkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíc.
 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí jedenkrát za dva měsíce.
 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.
Zdroje

https://www.krizport.cz/soubory/data/rady/letacek-07-vytapeni-pdf

https://sdhhermanicky.sdhcr.cz/clanky/prevence/vytapeni—jako-pricina-pozaru.html

https://www.google.com/search?q=vytapeni+požáry

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *